واحد ۹۰ متری میرداماد

واحد ۹۰ متری میرداماد

این واحد یکی از واحد های برتر و سوپر لوکس سایت میباشد

هزینه روزانه اجاره این واحد ۶۰۰ هزار تومان میباشد